FANDOM


Hello it's me futureultraman789 again. This blog is just for add your knowledge about asian actors that played in Ultraman movies and series.


 1. Susumu Kurobe: Shin Hayata, Shin Hayate
 2. Koji Moritsugu: Moroboshi Dan
 3. Jiro Dan: Gou Hideki
 4. Takamine Keiji: Seiji Hokuto
 5. Saburo Shinoda: Higashi Kotaro
 6. Ryu Manatsu: Otori Gen
 7. Hatsunori Hasegawa: Takeshi Yamato
 8. ..??: Kenchi Kai
 9. Nagano Hiroshi: Madoka Daigo
 10. Tsuruno Takeshi: Asuka Shin
 11. Yoshioka Takeshi: Gamu Takayama
 12. Sugiura Tayo: Musashi Haruno
 13. Kirishima Yusuke: Jun Himeya
 14. Masato Uchiyama: Senjyu Ren
 15. Sota Aoyama: Kaito Toma
 16. Shunji Igarasi: Mirai Hibino
 17. Daigo: Taiga Nozomu


Okay that's all. Please leave a comment. Thank You:)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.